Gratis brochure

Studievoorwaarden

  

Op deze pagina lees je de volledige inhoud van de studievoorwaarden die NHA hanteert voor alle diensten en producten. Heb je vragen over de voorwaarden? Neem gerust contact op.


1. De overeenkomst

Je meldt je aan als cursist, door inzending van het inschrijfformulier. Telefonisch of via internet aanmelden kan ook. De overeenkomst tussen cursist en NHA bestaat uit het inschrijfformulier of de aanmelding en de studievoorwaarden. Met jouw inschrijving/aanmelding verklaar jij je akkoord met de inhoud hiervan.


2. Jouw eigendom

Het per post ontvangen lesmateriaal blijft na het voltooien van de cursus jouw eigendom. Je bent daarvoor geen extra kosten verschuldigd. De auteursrechten blijven bij NHA berusten. Gebruik van het cursusmateriaal, anders dan voor studie van de ingeschrevene, alsmede verkoop of overdracht aan derden, is niet toegestaan.


3. Examengarantie

Een cursist, die niet slaagt voor het eerste examen, wordt gratis verder opgeleid voor het volgende examen. De cursist kan de huiswerkopgaven opnieuw ter correctie indienen en de leraren vragen stellen. Alle kosten daarvoor, behalve het examengeld en de portokosten voor huiswerk, komen voor rekening van NHA. Deze examengarantie geldt niet voor tussentijds opgezegde cursussen en zelfstudiecursussen.


4. Niet geslaagd? Lesgeld terug

Voorwaarde is dat de cursist al het huiswerk maandelijks heeft ingestuurd en na de startdatum aantoonbaar aan één theorie-examen twee keer zonder te slagen heeft deelgenomen. In dat geval krijgt de cursist het betaalde lesgeld, dat betrekking heeft op de lesstof voor het betreffende examen, terug betaald. De cursist dient hiertoe wel de hele cursus afgerond en betaald te hebben. Deze garantie geldt tot drie jaar na inschrijfdatum.


5. Vijf jaar huiswerkbegeleiding

De cursist mag vijf jaar lang gebruik maken van de huiswerkbegeleiding, zonder extra lesgeld hiervoor te hoeven betalen, tenzij anders aangegeven. Dit geldt niet voor tussentijds opgezegd cursussen en zelfstudiecursussen.


6. Proefperiode van 15 dagen

Na totstandkoming van de overeenkomst en ontvangst van (het eerste deel van) het studiepakket, heeft de cursist 15 kalenderdagen bedenktijd. Binnen deze termijn kan de cursist de overeenkomst ontbinden door het toegezonden studiepakket terug te sturen naar NHA. Of door binnen deze periode per post of e-mail een verklaring te sturen dat de cursist de overeenkomst wil beëindigen. Makkelijker is het om gebruik te maken van het retourformulier op www.nha.be/retour. Daarna heeft de cursist nog 15 dagen de tijd om het studiepakket compleet en onbeschadigd terug te sturen naar NHA. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de cursist. Bewaar altijd het verzendbewijs! De officiële formulering: De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen vijftien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Je dient het pakket in dat geval onbeschadigd retour te sturen. 


7. Tussentijds overeenkomst beëindigen

Een cursus kan tussentijds worden opgezegd en je verplicht je dus niet voor de hele cursus. Opzegging dient per aangetekende brief te geschieden en gaat in op de dag waarop de aangetekende brief door NHA wordt ontvangen. In geval van driemaandelijkse leszending gelden de ontvangen lessen van de ontvangen studie-eenheid als opzegtermijn. In geval van maandelijkse leszending (hobbycursussen) geldt een opzegtermijn van 3 maanden. De betalingsverplichting voor de lessen van de opzegtermijn loopt gewoon door. Natuurlijk mag je van deze lessen ook huiswerk insturen. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Compleet verzonden cursussen en cursussen betaald via de kmo-portefeuille zijn tussentijds niet opzegbaar.


8. Tijdelijk onderbreken

Als je tijdelijk verhinderd bent de lessen te volgen, hoef je de cursus niet op te zeggen. Je hebt namelijk het recht om een cursus gedurende ten hoogste 4 maanden per cursus te onderbreken. Het lesgeld moet voldaan zijn tot en met de maand waarin je de onderbreking aanvraagt. Een verzoek om de lessen te onderbreken moet 3 weken vóór verzending van de volgende lessen in ons bezit zijn en dient schriftelijk te geschieden. Je moet bij de aanvraag vermelden hoelang je de cursus wenst te onderbreken. Tijdens de onderbreking hoef je geen lesgeld te betalen.


9. De cursist heeft het recht op kosteloos advies betreffende de studie. Het terugzenden van lesmateriaal en het niet inzenden van huiswerk ontheft de cursist niet van zijn betalingsverplichtingen.


10. De overeenkomst wordt voortijdig ontbonden bij overlijden van de cursist.


11. De portokosten voor het verzenden van de lessen zijn voor rekening van NHA. De kosten voor het heen- en terugzenden van het huiswerk zijn voor rekening van de cursist. Deze kosten bedragen maximaal € 2,16 per les. Het aantal lessen per cursus verschilt en is terug te vinden in de studiegids en op de website. Uiteraard is het ook mogelijk om meerdere lessen tegelijk in te sturen. Dit bespaart verzendkosten. Bij de meeste cursussen is het tevens mogelijk om het huiswerk via internet in te zenden. Dit voorkomt verzendkosten. 


12. Het lesgeld (compleet of de eerste termijn) dient betaald te worden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Een factuur krijg je toegestuurd. Het lesgeld is altijd exclusief examengeld, tenzij anders vermeld.


13. Je betaalt eenmalig inschrijfgeld en dat wordt tegelijk met de eerste lesgeldtermijn in rekening gebracht.


14. Is het lesgeld meer dan 14 dagen te laat, dan wordt het verhoogd met € 9,60 administratiekosten. Bij een lesgeldachterstand van twee of meer normale maandtermijnen is NHA gerechtigd de lesverzending en/of begeleiding te stoppen terwijl de verplichtingen normaal doorgaan, ook voor de maandtermijnen die later verschuldigd zijn. Het verschuldigde lesgeld wordt met 15% verhoogd, met een minimum van 40 euro als een incassobureau het lesgeld moet invorderen. Na betaling van de lesgeldschuld worden de lessen weer verzonden en heeft de cursist opnieuw recht op hulp van leraren.


15. Het terugzenden van lesmateriaal en het niet inzenden van huiswerk ontheft de cursist niet van zijn betalingsverplichtingen.


16. De wederzijdse verplichtingen van een cursus zijn voltooid wanneer al het cursusmateriaal ontvangen en betaald is. Wanneer de cursist de complete cursus al heeft ontvangen en betaald, en nog niet al het huiswerk heeft ingezonden, kan de cursist het huiswerk gewoon blijven inzenden.


17. De cursist wordt geacht de zendingen na ontvangst te controleren. Hij zal in geval van gebreken NHA informeren. NHA zal eventuele gebreken aanvullen of vervangen. Iedere leszending is een autonome studie-eenheid en kan ook afzonderlijk telefonisch worden besteld.


18. De aansprakelijkheid van NHA beperkt zich tot het door de cursist betaalde lesgeld. Een rechterlijke actie dient de cursist binnen één jaar, nadat de oorzaak voor de actie is ontstaan, in te stellen. Schadevergoeding, door NHA te betalen, zal nooit meer bedragen dan het door de cursist voor de gevolgde cursus betaalde lesgeld.


19. De cursist is verplicht elke adreswijziging zo spoedig mogelijk aan NHA mee te delen. Een kennisgeving van NHA die de cursist niet of niet tijdig heeft bereikt als gevolg van het feit dat hij/zij heeft nagelaten NHA over een adreswijziging te informeren, zal geacht worden hem/haar bereikt te hebben op de eerstvolgende werkdag na verzending.


20. Ook leren in het buitenland is mogelijk. Cursisten die niet in Nederland of België wonen, dienen het complete cursusgeld te voldoen, alvorens zij het cursuspakket krijgen toegezonden. De extra verzendkosten worden aan de cursist doorberekend. Retour zenden en opzeggen is dan niet mogelijk.


21. NHA doet alles wat in haar vermogen ligt om fouten in brochures, advertenties en lessen te voorkomen. NHA kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel voorkomende fouten.


22. Iedere cursist kan aan het einde van de cursus geheel kosteloos een certificaat van deelname aanvragen.


23. Indien de cursus wordt betaald met de kmo-portefeuille dan is het inschrijfgeld niet subsidiabel. Daarnaast dienen in dat geval alle huiswerkopdrachten te worden ingezonden. Dit hoeft niet binnen de gemiddelde studieduur gebeurd te zijn. De cursist mag er 2x de gemiddelde studieduur over doen. Indien hier niet aan is voldaan, dan zal (een deel van) de verleende subsidie door de overheid op de kmo-portefeuille-aanvrager worden teruggevorderd.


24. De examengelden worden jaarlijks geëvalueerd en kunnen tijdens de studie worden aangepast.


25. Indien de cursist een klacht heeft, kan die worden ingediend bij de klantenservice van NHA per e-mail ([email protected]).


26. De door de cursist verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in het cursistenbestand van NHA. NHA wil deze gegevens gebruiken om de cursist op de hoogte te houden van voor diens studie van belang zijnde informatie en van aanbiedingen van NHA. Voor meer informatie verwijst NHA naar haar privacyverklaring, die te vinden is op www.nha.be.

Op de hoogte blijven

Wil je als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste opleidingen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!

Succesvol aangemeld!