Gratis brochure

Studievoorwaarden

Op deze pagina lees je de volledige inhoud van de studievoorwaarden die NHA hanteert voor alle diensten en producten. Heb je vragen over de voorwaarden? Neem gerust contact op!

1. De voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Nationale Handelsacademie (hierna: NHA) en de student, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. De overeenkomst

De overeenkomst tussen de student en NHA komt tot stand door aanvaarding van het NHA-aanbod door de student. De student aanvaardt het aanbod door inzending van het inschrijfformulier. Deze inzending door de student kan zowel per post als elektronisch plaatsvinden. NHA bevestigt de ontvangst van het inschrijfformulier schriftelijk of elektronisch, afhankelijk van de manier van inzending van het inschrijfformulier. De student aanvaardt het aanbod eveneens wanneer hij zich telefonisch inschrijft bij NHA. Door zijn inschrijving verklaart de student zich tevens integraal akkoord met deze algemene voorwaarden, waarvan hij de expliciete kennisname bij zijn inschrijving bevestigt. De overeenkomst tussen de student en NHA bestaat uit het inschrijfformulier of de (telefonische) aanmelding en de studievoorwaarden.

 

3. Jouw eigendom

Het per post ontvangen cursusmateriaal blijft na het voltooien van de cursus eigendom van de student. Hij is daarvoor geen extra kosten verschuldigd. De auteursrechten van al het cursusmateriaal blijven bij NHA berusten. Gebruik van het cursusmateriaal, anders dan voor de studie van de student, alsmede enige overdracht aan derden, is niet toegestaan. Uit het cursusmateriaal mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NHA.

 

4. Examengarantie

Een student, die niet slaagt voor het eerste examen van de gekozen cursus, wordt gratis verder opgeleid voor het volgende examen van dezelfde cursus. De student kan de huiswerkopgaven opnieuw ter correctie indienen en de leraren vragen stellen. Alle kosten daarvoor, behalve het examengeld, worden gedragen door NHA. Deze examengarantie geldt slechts onder voorwaarde van volledige betaling van de cursus waarvoor werd ingeschreven door de student en is niet van toepassing voor tussentijds opgezegde cursussen en zelfstudiecursussen.

 

5. NHA examen kosteloos afleggen

Geldig voor inschrijvingen na 1 oktober 2019: Als de cursus kan worden afgesloten met een NHA examen of meerdere NHA examens, dan kan de student eenmalig kosteloos aan elk examen deelnemen. Na aanmelding voor het examen ontvangt de student een link waarmee hij het examen kan starten op zijn computer. Als de examentijd is afgelopen, wordt het examen opgeslagen en verzonden. De student ontvangt een NHA diploma indien hij geslaagd is. Indien de student niet slaagt voor een NHA examen, dan kan hij zich aanmelden voor een herexamen. Een herkansing voor een NHA-examen kost € 125,- per examen.

 

6. Niet geslaagd? Lesgeld terug

De student krijgt zijn lesgeld terugbetaald indien hij niet geslaagd is voor het examen. Voorwaarde voor deze terugbetaling van het lesgeld is dat de student al het huiswerk maandelijks heeft ingestuurd en na de startdatum aantoonbaar twee keer aan één theorie-examen heeft deelgenomen zonder daarvoor te slagen. In dat geval krijgt de student het betaalde lesgeld, dat betrekking heeft op de lesstof voor het betreffende examen, terugbetaald. De student dient hiertoe wel de hele cursus afgerond en betaald te hebben. Deze garantie geldt tot drie jaar na inschrijfdatum.

 

7. Drie jaar huiswerkbegeleiding

De student mag drie jaar lang gebruik maken van de huiswerkbegeleiding van NHA, zonder extra lesgeld hiervoor te hoeven betalen, tenzij anders aangegeven. Dit geldt niet voor tussentijds opgezegde/beëindigde cursussen en zelfstudiecursussen.

 

8. Proefperiode van 15 dagen

Na totstandkoming van de overeenkomst en ontvangst van (het eerste deel van) het studiepakket, heeft de student 15 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze termijn kan de student de overeenkomst ontbinden. Op www.nha.be/retour staat de procedure beschreven. Na de retourmelding heeft de student nog 15 dagen de tijd om het studiepakket compleet, onbeschadigd en voldoende zorgvuldig verpakt terug te sturen naar NHA. De kosten en het risico van het retour zenden van het studiepakket zijn voor rekening van de student. Bewaar altijd het verzendbewijs! De officiële formulering: De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen vijftien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De student dient het pakket in dat geval compleet en onbeschadigd retour te sturen.
De proefperiode zoals hierboven omschreven alsook het herroepingsrecht eindigt voortijdig indien een examen wordt aangevraagd of indien een getuigschrift wordt aangevraagd.

 

9. Tussentijds overeenkomst beëindigen

Een cursus kan tussentijds worden opgezegd. De student is niet verplicht een volledige cursus te doorlopen en alle lespakketten te aanvaarden. Opzegging door de student dient per aangetekende brief aan NHA te gebeuren. Indien de student zich op een elektronische wijze heeft ingeschreven, is het ook toegestaan de overeenkomst per e-mail op te zeggen. De opzegging van de overeenkomst door de student gaat in op de dag waarop de aangetekende brief / e-mail door NHA wordt ontvangen. In geval van driemaandelijkse leszendingen, gelden de ontvangen lessen van de ontvangen studie-eenheid als opzegtermijn. Tijdens de opzegtermijn loopt de betalingsverplichting van de student door. Ook kan de student tijdens de opzegtermijn nog huiswerk insturen. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst eindigt na afloop van de opzegtermijn. Cursussen die reeds in zijn geheel door de student zijn ontvangen zijn niet tussentijds opzegbaar, evenals cursussen betaald via de KMO-portefeuille.
 
10. De overeenkomst tussen NHA en de student eindigt van rechtswege bij het overlijden van de student.

11. De portokosten voor het verzenden van het studiemateriaal zijn voor rekening van NHA. De student kan huiswerk online inzenden.
 
12. De student betaalt een eenmalig inschrijfgeld aan NHA. Dit wordt gelijktijdig met de eerste lesgeldtermijn gefactureerd aan de student.
 
13. Het terugzenden van lesmateriaal en/of het niet inzenden van huiswerk door de student ontslaat de student niet van zijn betalingsverplichtingen.

14. Het lesgeld (geheel of in maandtermijnen) dient betaald te worden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur/facturen. De student ontvangt de facturen van NHA.

15. Betaling is verschuldigd en betaalbaar op de datum aangegeven op de betreffende factuur. Na het verstrijken van de vervaldatum wordt er een eerste gratis herinnering verstuurd via een duurzame drager. Wij zullen voor de eerste herinnering, met een maximum per kalenderjaar voor de eerste herinneringen bij niet-betaling van drie vervaldata, geen herinneringskosten aanrekenen. Er zal voor elke bijkomende herinnering een aanmaningskost aangerekend worden van € 7,50 plus de op het ogenblik van de verzending geldende portkosten. Bij de tweede herinnering, zal een verwijlintrest en een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:

  1. Verwijlintresten conform de wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  2. Een forfaitaire vergoeding van:
    1. € 20,- als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan € 150,-;
    2. € 30,- vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,- als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500,- is.
    3. € 65,- vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,- met een maximum van € 2000,- als het verschuldigde saldo hoger dan € 500,- is.

Bij een lesgeldachterstand van twee of meer normale maandtermijnen is NHA bovendien gerechtigd de lesverzending en/of begeleidingen/of toegang tot Plaza op te schorten zonder dat de student van zijn betalingsverplichtingen onder de overeenkomst bevrijd wordt.
Als er geen gehoor wordt gegeven aan bovenstaand verzoek, is NHA genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een gespecialiseerde invorderaar (incassobureau of gerechtsdeurwaarder).
Na betaling van de lesgeldschuld worden de lessen weer verzonden en heeft de student opnieuw recht op studiebegeleiding. De student heeft eveneens het recht zijn verplichtingen onder de overeenkomst met NHA op te schorten indien NHA de geplande lespakketleveringen niet nakomt. Indien NHA zijn betaalverplichtingen jegens u niet tijdig nakomt, heeft u recht op eenzelfde vergoeding zoals hierboven omschreven. 
 
16. De student heeft drie jaar de tijd om de cursus/opleiding af te ronden. Na drie jaar sluit de toegang tot Plaza.

17. De student wordt geacht het lesmateriaal na ontvangst als een goede huisvader te controleren. Indien de student bij ontvangst van het lesmateriaal een niet-conformiteit vaststelt, dient hij NHA zo spoedig mogelijk te informeren. NHA zal eventuele gebreken aan het lesmateriaal kosteloos aanvullen of vervangen. Iedere leszending is een autonome studie-eenheid en kan ook afzonderlijk telefonisch worden besteld.

18. Voor zover wettelijk toegelaten, de aansprakelijkheid van NHA is in elk geval beperkt tot het door de student betaalde lesgeld. Enige schadevergoeding, door NHA te betalen, zal nooit meer bedragen dan het door de student voor de gevolgde cursus betaalde lesgeld.

19. De student is verplicht elke adreswijziging zo spoedig mogelijk aan NHA mee te delen. Een kennisgeving en/of een lespakket van NHA dat de student niet of niet tijdig heeft bereikt als gevolg van het feit dat hij/zij heeft nagelaten NHA over een adreswijziging te informeren, zal geacht worden hem/haar bereikt te hebben op de eerstvolgende werkdag na verzending.

20. Ook studeren in het buitenland is mogelijk. Studenten die niet in België of Nederland wonen, dienen het complete cursusgeld te voldoen, alvorens zij het cursuspakket krijgen toegezonden. De eventuele bijkomende verzendkosten worden aan de student doorberekend.
Indien er sprake is van een factuurrelatie die buiten Nederland of België gevestigd is, dient tevens het complete cursusgeld voldaan te zijn alvorens het studiepakket aan de student wordt toegezonden, ongeacht het land waarin de student woonachtig is.

21. NHA spant zich in om eventuele fouten in brochures, advertenties en lessen te voorkomen en/of na melding zo spoedig mogelijk recht te zetten. NHA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele materiële vergissingen en de student kan geen rechten ontlenen aan het materiaal dat NHA ter beschikking stelt.

22. Iedere student kan aan het einde van de door hem gevolgde cursus geheel kosteloos een certificaat van deelname aanvragen bij NHA.

23. De student kan het cursusgeld (gedeeltelijk) betalen via de KMO-portefeuille. Het eenmalig inschrijfgeld kan evenwel niet betaald worden via de KMO-portefeuille. NHA wijst er op dat in geval de student beroep doet op een (gedeeltelijke) subsidie via KMO-portefeuille, dat de student dan alle huiswerkopdrachten dient te versturen aan NHA. Dit hoeft niet binnen de gemiddelde studieduur gebeurd te zijn. De student mag twee keer de gemiddelde studieduur over de studie doen. Indien door de student niet wordt voldaan aan deze voorwaarde, verbonden aan het gebruik van de KMO-portefeuille, dan kan (een deel van) de verleende subsidie door de overheid van de KMO-portefeuille-aanvrager worden teruggevorderd.

24. Indien voor een NHA-examen een onvoldoende (cijfer 5,4 of lager) wordt behaald, dan heeft de student recht op inzage van het gemaakte examen. De inzage dient plaats te vinden binnen 10 werkdagen nadat het examenresultaat is verstrekt. De inzage gaat door op aanvraag van de student en vindt plaats op het hoofdkantoor van NHA.
 
25. Voor eventuele actiecodes of kortingscodes geldt een maximum van één code per inschrijving.
 
26. Indien de student een klacht heeft, kan die per e-mail worden ingediend bij de klantenservice van NHA ([email protected]). NHA behandelt klachten naar best vermogen en streeft er naar om binnen een korte termijn een oplossing aan te bieden aan de student.

27. De door de student verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het studentenbestand van NHA. NHA benut deze gegevens louter om de student op de hoogte te houden van informatie die betrekking heeft op de lopende overeenkomst, alsook van aanbiedingen van NHA. Voor meer informatie verwijst NHA naar haar privacyverklaring, die vrij raadpleegbaar is op www.nha.be.

28. NHA kan deze studievoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. NHA zal eventuele wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van NHA.

29. De overeenkomst tussen NHA en de student wordt exclusief beheerst en moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgische recht. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst zullen uitsluitend en definitief beslecht worden door de Belgische rechtbanken.

Op de hoogte blijven

Wil je als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste opleidingen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!

Succesvol aangemeld!