Gratis brochure

Studievoorwaarden

  

Op deze pagina lees je de volledige inhoud van de studievoorwaarden die NHA hanteert voor alle diensten en producten. Heb je vragen over de voorwaarden? Neem gerust contact op.

 
1. De voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NHA en de student, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door NHA zijn verricht.

 
2. De overeenkomst

De overeenkomst tussen de student en Nationale Handelsacademie (hierna: NHA) komt tot stand door aanvaarding van het NHA-aanbod door de student. De student aanvaardt het aanbod door inzending van het inschrijfformulier. Deze inzending door de student kan zowel per post als elektronisch plaatsvinden. NHA bevestigt de ontvangst van het inschrijfformulier schriftelijk of elektronisch, afhankelijk van de manier van inzending van het inschrijfformulier. De student aanvaardt het aanbod eveneens wanneer hij zich telefonisch inschrijft bij NHA. Door zijn inschrijving verklaart de student zich akkoord met deze algemene voorwaarden. De overeenkomst tussen de student en NHA bestaat uit het inschrijfformulier of de aanmelding en de studievoorwaarden.

 
3. Jouw eigendom

Het per post ontvangen lesmateriaal blijft na het voltooien van de cursus eigendom van de student. Hij is daarvoor geen extra kosten verschuldigd. De auteursrechten blijven bij NHA berusten. Gebruik van het cursusmateriaal, anders dan voor studie van de ingeschrevene, alsmede verkoop of overdracht aan derden, is niet toegestaan.

 
4. Examengarantie

Een student, die niet slaagt voor het eerste examen van de gekozen cursus, wordt gratis verder opgeleid voor het volgende examen van dezelfde cursus. De student kan de huiswerkopgaven opnieuw ter correctie indienen en de leraren vragen stellen. Alle kosten daarvoor, behalve het examengeld en de portokosten voor huiswerk, komen voor rekening van NHA. Deze examengarantie geldt slechts onder voorwaarde van volledige betaling van de cursus waarvoor werd ingeschreven door de student en is niet van toepassing voor tussentijds opgezegde cursussen en zelfstudiecursussen.

 
5. NHA examen kosteloos afleggen

Geldig voor inschrijvingen na 1 oktober 2019: Als de cursus kan worden afgesloten met een NHA examen of meerdere NHA examens, dan kan de student daar kosteloos aan deelnemen. Na aanmelding ontvangt de student een link waarmee hij het examen kan starten op zijn computer. Als de examentijd is afgelopen, wordt het examen opgeslagen en verzonden. De student ontvangt een NHA diploma wanneer hij geslaagd is. Indien de student niet slaagt voor een NHA examen, dan kan hij zich aanmelden voor een herexamen. Indien de cursus 1 examen bevat kost de herkansing € 125. Als de cursus meerdere NHA examens bevat dan kosten de herkansingen slechts € 75 per examen.

 
6. Niet geslaagd? Lesgeld terug

De NHA-student krijgt zijn lesgeld terugbetaald indien hij niet geslaagd is voor het examen. Voorwaarde voor deze terugbetaling van het lesgeld is dat de student al het huiswerk maandelijks heeft ingestuurd en na de startdatum aantoonbaar 2x aan één theorie-examen heeft deelgenomen zonder daarvoor te slagen. In dat geval krijgt de student het betaalde lesgeld, dat betrekking heeft op de lesstof voor het betreffende examen, terugbetaald. De student dient hiertoe wel de hele cursus afgerond en betaald te hebben. Deze garantie geldt tot drie jaar na inschrijfdatum.

 
7. Vijf jaar huiswerkbegeleiding

De student mag vijf jaar lang gebruik maken van de huiswerkbegeleiding van NHA, zonder extra lesgeld hiervoor te hoeven betalen, tenzij anders aangegeven. Dit geldt niet voor tussentijds opgezegde/beëindigde cursussen en zelfstudiecursussen.

 
8. Proefperiode van 15 dagen

Na totstandkoming van de overeenkomst en ontvangst van (het eerste deel van) het studiepakket, heeft de student 15 kalenderdagen bedenktijd. Binnen deze termijn kan de student de overeenkomst ontbinden door het toegezonden studiepakket terug te sturen naar NHA. Of door binnen deze periode per post of e-mail een verklaring te sturen dat de student de overeenkomst wil beëindigen. Makkelijker is het om gebruik te maken van het retourformulier op www.nha.be/retour. Daarna heeft de student nog 15 dagen de tijd om het studiepakket compleet en onbeschadigd terug te sturen naar NHA. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de student. Bewaar altijd het verzendbewijs! De officiële formulering: De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen vijftien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De student dient het pakket in dat geval onbeschadigd retour te sturen. Het modelformulier voor herroeping kan je hier vinden.

 
9. Tussentijds overeenkomst beëindigen

Een cursus kan tussentijds worden opgezegd. De student is niet verplicht een volledige cursus te doorlopen en alle lespakketten te aanvaarden. Opzegging door de student dient per aangetekende brief te gebeuren. De opzegging van de overeenkomst door de student gaat in op de dag waarop de aangetekende brief door NHA wordt ontvangen. In geval van driemaandelijkse leszendingen gelden de ontvangen lessen van de ontvangen studie-eenheid als opzegtermijn. In geval van maandelijkse leszending (hobbycursussen) geldt een opzegtermijn van 3 maanden. De betalingsverplichting voor de lessen die nog verderlopen tijdens de opzegtermijn loopt gewoon door. De overeenkomst tussen de student en NHA blijft gedurende de gehele opzegtermijn van kracht. Natuurlijk mag de student van deze lessen ook huiswerk insturen aan NHA. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst eindigt na afloop van de opzegtermijn. Compleet verzonden cursussen en cursussen betaald via de kmo-portefeuille zijn tussentijds niet opzegbaar.

 
10. Tijdelijk onderbreken

Indien de student tijdelijk verhinderd is om de lessen te volgen, dient de cursus niet te worden opgezegd. De student heeft het recht om een cursus gedurende ten hoogste 4 maanden per cursus te onderbreken. Het lesgeld moet voldaan zijn tot en met de maand waarin de student de onderbreking aanvraagt. Een verzoek om de lessen te onderbreken moet 3 weken vóór verzending van de volgende lessen in het bezit van NHA zijn en dient schriftelijk te gebeuren. De student vermeldt bij de aanvraag hoe lang hij de cursus wenst te onderbreken. Tijdens de onderbreking dient de student geen lesgeld te betalen.

 
11. De student heeft het recht op kosteloos advies betreffende de studie.

 
12. Het terugzenden van lesmateriaal en/of het niet inzenden van huiswerk door de student ontheft de student niet van zijn betalingsverplichtingen.

 
13. De overeenkomst tussen NHA en de student eindigt van rechtswege bij het overlijden van de student.

 
14. De portokosten voor het verzenden van de lessen zijn voor rekening van NHA. De kosten voor het heen- en terugzenden van het huiswerk zijn voor rekening van de student. Deze kosten bedragen maximaal € 2,85 per les. Het aantal lessen per cursus verschilt en is terug te vinden in de studiegids en op de website. Uiteraard is het ook mogelijk om meerdere lessen tegelijk in te sturen. Dit bespaart verzendkosten. Bij de meeste cursussen is het tevens mogelijk om het huiswerk via internet in te zenden. Dit voorkomt verzendkosten.

 
15. Het lesgeld (geheel of in maandtermijnen) dient betaald te worden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur/facturen. Deze krijgt de student toegestuurd.

 
16. De student betaalt eenmalig inschrijfgeld. Dat inschrijfgeld wordt gelijktijdig met de eerste lesgeldtermijn gefactureerd aan de student.

 
17. Bij laattijdige betaling van het lesgeld door de student, heeft NHA het recht om een administratiekost van € 9,60 administratiekosten in rekening te brengen. Bij een lesgeldachterstand van twee of meer normale maandtermijnen is NHA bovendien gerechtigd de lesverzending en/of begeleiding op te schorten zonder dat de student van zijn betalingsverplichtingen onder de overeenkomst bevrijd wordt. Daarbij wordt het verschuldigde lesgeld met 15% verhoogd, met een minimum van € 40 indien een incassobureau het lesgeld moet invorderen. Na betaling van de lesgeldschuld worden de lessen weer verzonden en heeft de student opnieuw recht op hulp van leraren. De student heeft eveneens het recht zijn verplichtingen onder de overeenkomst met NHA op te schorten indien NHA de geplande lespakketleveringen niet nakomt.

 
18. De wederzijdse verplichtingen van de student en NHA zijn voldaan wanneer al het cursusmateriaal door NHA werd verzonden en door de student werd betaald. Wanneer de student de complete cursus al heeft ontvangen en betaald, en nog niet al het huiswerk heeft ingezonden, kan de student het huiswerk gewoon blijven inzenden.

 
19. De student wordt geacht de zendingen na ontvangst te controleren. Hij zal in geval van gebreken NHA zo spoedig mogelijk informeren. NHA zal eventuele gebreken aanvullen of vervangen. Iedere leszending is een autonome studie-eenheid en kan ook afzonderlijk telefonisch worden besteld.

 
20. De aansprakelijkheid van NHA is beperkt tot het door de student betaalde lesgeld. Enige schadevergoeding, door NHA te betalen, zal nooit meer bedragen dan het door de student voor de gevolgde cursus betaalde lesgeld.

 
21. De student is verplicht elke adreswijziging zo spoedig mogelijk aan NHA mee te delen. Een kennisgeving en/of een lespakket van NHA dat de student niet of niet tijdig heeft bereikt als gevolg van het feit dat hij/zij heeft nagelaten NHA over een adreswijziging te informeren, zal geacht worden hem/haar bereikt te hebben op de eerstvolgende werkdag na verzending.

 
22. Ook leren in het buitenland is mogelijk. Studenten die niet in Nederland of België wonen, dienen het complete cursusgeld te voldoen, alvorens zij het cursuspakket krijgen toegezonden. De extra verzendkosten worden aan de student doorberekend.

 
23. NHA spant zich in om eventuele fouten in brochures, advertenties en lessen te voorkomen en/of na melding zo spoedig mogelijk recht te zetten. NHA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel voorkomende fouten.

 
24. Iedere student kan aan het einde van de door hem gevolgde cursus geheel kosteloos een certificaat van deelname aanvragen bij NHA.

 
25. Indien de cursus door de student wordt betaald via de kmo-portefeuille dan komt het inschrijfgeld niet in aanmerking voor subsidie. Bovendien dienen in geval van subsidie via kmo-portefeuille alle huiswerkopdrachten te worden ingezonden door de student. Dit hoeft niet binnen de gemiddelde studieduur gebeurd te zijn. De student mag er 2x de gemiddelde studieduur over doen. Indien door de student niet wordt voldaan aan deze voorwaarde, dan zal (een deel van) de verleende subsidie door de overheid van de kmo-portefeuille-aanvrager worden teruggevorderd.

 
26. Indien de student een klacht heeft, kan die per e-mail worden ingediend bij de klantenservice van NHA ([email protected]).

 
27. De door de student verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het studentenbestand van NHA. NHA benut deze gegevens louter om de student op de hoogte te houden van informatie die betrekking heeft op de lopende overeenkomst, alsook van aanbiedingen van NHA. Voor meer informatie verwijst NHA naar haar privacyverklaring, die vrij raadpleegbaar is op www.nha.be.

 
De Overeenkomst wordt exclusief beheerst en moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgische recht. Alle geschillen betreffende deze Overeenkomst zullen uitsluitend en definitief beslecht worden door de Belgische rechtbanken.

Op de hoogte blijven

Wil je als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste opleidingen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!

Succesvol aangemeld!