De mening van...

BSO Kantoor

  • Een afwisselende job op kantoor!
  • Behaal een officieel erkend diploma.
  • Direct contact met studiegenoten.
  • Persoonlijke begeleiding via internet.
  • Studeer in uw eigen tempo.

BSO Kantoor

De cursus 'BSO Kantoor' leidt op voor één van de meest gevraagde officiële diploma's: BSO Kantoor / Kantooradministratie en Gegevensbeheer. Hiermee kunt u als administratief bediende aan de slag bij zowel bedrijven als overheidsinstanties.

In deze cursus leert u alle vaardigheden om administratieve taken binnen een kantooromgeving uit te voeren. Dit zijn niet alleen klassieke taken, zoals klasseren of brieven opstellen. In het moderne bedrijfsleven is een computer onontbeerlijk, daarom is het belangrijk om alle aspecten van het administratieve computergebruik aan te leren evenals de meest moderne kantoortechnieken. De verschillende uitvoerende secretariaatstaken worden geïntegreerd aangeleerd door gebruik te maken van ICT, boekhouding, recht en economie.

De praktische aspecten van zakelijke communicatie in het Nederlands worden aangebracht en uw communicatievaardigheden worden opgefrist zodat u in alle omstandigheden iedereen te woord kunt staan. Zo bent u in staat op een professionele manier binnenkomende telefoontjes, brieven, e-mails en klachten af te handelen. Er wordt ook aandacht besteed aan het representatieve aspect: door het verzorgen van vergaderingen, zakenreizen en andere evenementen kunnen leidinggevenden op u rekenen en draagt u bij tot het positieve imago van een bedrijf. Deze cursus maakt van u een gedreven administratief bediende, kortom, iemand waarnaar veel bedrijven en organisaties op zoek zijn!

Met de cursus 'BSO Kantoor' bereidt u zich voor op het examen van de Examencommissie en hiermee het officieel erkende diploma. Dat diploma geeft u de nodige kwalificaties om te werken als administratief bediende in verschillende bedrijven en organisaties.

PROGRAMMA

De cursus behandelt in verschillende modules de lesstof die aangegeven is in de leerinhoud van de Examencommissie.

Kantoortechnieken

De module kantoortechnieken belicht de algemene praktische vaardigheden van een secretariaatsmedewerker. We beginnen met de plaats van het secretariaat in een organisatie en de secretariële competenties. Verder komen de onderdelen agendabeheer, vergaderingen, postbehandeling, telecommunicatie, e-mail en klasseren allemaal aan bod. Ten slotte overlopen we kort het organiseren van bijeenkomsten en/of reizen.

Toegepaste informatica

In deze module komen het rekenblad (Excel) en het gegevensblad (Acces) aan bod. U begint met gegevens invoeren, wijzigen en wissen, paginaopmaak, functies en grafieken. Daarna wordt er dieper ingegaan op zaken zoals tabellen opmaken, queries aanmaken en zelf formulieren ontwerpen.

Toegepaste economie

Allereerst worden de noodzakelijke vaardigheden en attitudes van een ondernemer besproken. Daar aansluitend volgen de risico's van het ondernemen en de opstartverplichtingen maar ook de hulporganisaties. Na het uitwerken van de verschillende vennootschapsvormen leert men in enkele lessen over het ondernemingsplan. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan de marketingmix en het financieel plan. Tenslotte staat deze module stil bij de oorzaken en gevolgen van een faillissement.

Tekstverwerking

De module tekstverwerking begint met de basiskennis van Word: teksten maken, bestanden openen, benoemen, afdrukken en opslaan. Daarna wordt er dieper ingegaan op zaken zoals lay-out: teken-, alinea- en paginaopmaak en verschillende stijlen. U leert ook werken met kolommen en tabellen, grafische functies en automatische nummering.

Burgerlijk en handelsrecht

Bij burgerlijk en handelsrecht komen de plaats van een persoon in de gemeenschap, huwelijksvermogensstelsels en verschillende soorten contracten (zoals koop- en huurovereenkomst) aan bod. Verder wordt het onderscheid tussen een vennootschap en een eenmanszaak behandeld. Daarnaast komen verplichtingen bij het starten van een zaak aan de orde.

Sociaal en fiscaal recht

Het onderdeel sociaal recht behandelt individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, sociale zekerheid en het statuut van werknemers. Het onderdeel fiscaal recht gaat dieper in op de personenbelasting, diverse soorten belastingen, aftrekbare bestedingen, verminderingen en de nieuwe samenlevingsvormen.

Boekhouden

De module boekhouden start in de eerste plaats met het nut van boekhouden als beleidsinstrument. Vervolgens komen start-
onderdelen van een dubbele boekhouding aan bod, namelijk de inventaris en de beginbalans. Alle courante commerciële verrichtingen worden behandeld: vereffening van vorderingen en schulden, het boeken van bezoldigingen en investeringen, financieringsmogelijkheden en de afsluiting van het boekjaar. Daarnaast is er aandacht voor aspecten van bedrijfsbeleid: btw, een 
financiële structuur, kostprijsberekening, omzet en verkoopprijsberekening, netto- en brutowinst(marge) en de interpretatie van alle gegevens uit een boekhouding.

Nederlands

De module Nederlands scherpt uw kennis en beheersing van de Nederlandse taal aan. De focus ligt hierbij op vier vaardigheden: schrijven, lezen, luisteren en spreken. De nodige theoretische basis wordt zeer eenvoudig toegelicht. Zo worden ondermeer de spellings- en grammaticaregels opgefrist en leert u over handige leesstrategieën. Theorie wordt bovendien voortdurend afgewisseld met concrete voorbeelden en praktijkgerichte oefeningen.

Zakelijke communicatie Nederlands

Naast e-mailcorrespondentie blijft de zaken-
brief erg belangrijk. U leert de vereisten qua inhoud en vorm. Verschillende soorten brieven komen aan bod: prijsaanvragen, 
offertes, bestellingen, betalingen, verkoop- en vorderingsbrieven, sollicitatiebrieven en klachtenbehandeling.

OFFICIEEL ERKEND DIPLOMA

U kunt per vak (module) examen doen en deelattesten behalen. Opgelet: de vakken Nederlands en Zakelijke communicatie Nederlands worden in één examen getoetst, meer bepaald het examen Nederlands (ZC). Hiervoor moet u dus beide modules studeren. Bij de examens toegepaste informatica en tekstverwerking krijgt u een computer ter beschikking. Voor het examen boekhouden wordt er een rekentoestel en een rekeningstelsel (MAR) voorzien. U bent niet verplicht stage te lopen.

Als u geslaagd bent voor alle vereiste examenonderdelen (3 BSO) krijgt u het officieel erkende diploma secundair onderwijs.

Graad en onderwijsvorm:

3 BSO

Examen

De examens worden afgenomen door:
Ministerie van Onderwijs en Vorming
Examencommissie secundair onderwijs
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-Laan 15
1210 Brussel

Examengarantie

NHA geeft volledige examengarantie. Mocht u niet slagen voor het examen, dan begeleidt uw leerkracht u gratis tot u geslaagd bent.

Getuigschrift:

Examens zijn niet verplicht. Wanneer u voor uw persoonlijke verrijking of uit interesse voor het vakgebied wenst te studeren kunt u een getuigschrift bij NHA aanvragen als u al uw huiswerk ingezonden heeft en gemiddeld een voldoende scoorde (5,5 of hoger).

ZO STUDEERT U

Studeer thuis in uw eigen tempo

U ontvangt de cursus BSO Kantoor altijd in delen (studie-eenheden). Hierdoor kunt u altijd uw eigen tempo bepalen. U bepaalt dus zelf waar, wanneer en hoe u studeert. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met uw hobby's. En starten met een studie kan op elke dag van het jaar!

Persoonlijke begeleiding via internet

Dankzij de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent staat u er nooit alleen voor en boekt u de beste resultaten. U kunt de huiswerkopgaven aan het eind van iedere les, voorzien van eventuele vragen, per post of via internet naar uw eigen privédocent sturen. Hij kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. Hij is uw steun en toeverlaat die u optimaal begeleidt. U mag bij alle NHA-opleidingen tot 5 jaar lang gebruik maken van deze studiebegeleiding. Deze service is uniek in België!

Cursusleiding

Mevr. E. Barzeele
Dhr. B. Lewalski
Mevr. V. Loriaux
Dhr. M. Eulaers
Mevr. M. Ooms
Dhr. M. van den Brant

Direct contact met studiegenoten

Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die de cursus BSO Kantoor volgen. U kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

STUDIEDUUR

Studieduur

18 maanden bij een normaal studietempo.

Vooropleiding

Voor de cursus BSO Kantoor  is een getuigschrift van de 2e graad secundair onderwijs BSO gewenst, maar niet verplicht.

Leerboeken

De lessen zijn compleet. U hoeft verder geen leerboeken aan te schaffen.

Cursusringmap

Bij de lessen ontvangt u een fraaie ringmap om uw lessen in te bewaren.

De Vlaamse overheid betaalt 30% of 40% van het lesgeld, als uw werkgever voor u betaalt.

Aangezien NHA een erkende opleider is, vergoedt de overheid middels de kmo-portefeuille soms 30% tot 40% (afhankelijk van de grootte van de onderneming) van het lesgeld aan uw werkgever.

Vragen?

Bel ons: 03/2575191 of stuur ons een e-mail.

LESGELD

cursus Studeren MET hulp (info) Studeren ZONDER hulp
BSO Kantoor €879
of 18 x €48.90
n.v.t. n.v.t.

Studeren met hulp

De meeste cursisten kiezen voor studeren met hulp van hun vriendelijke, vakkundige leraar.
U kunt het huiswerk van de lessen opsturen naar uw persoonlijke leraar en er vragen bij stellen. Hij stuurt de lessen gecorrigeerd terug met goede raad en tips. Hij is uw steun en toeverlaat die voor u klaar staat. Samen met u zorgt hij ervoor dat uw studie een succes wordt. U heeft aan hem een echte studievriend die u graag een extra steuntje in de rug geeft.