ekomi sterren
Beoordeling eKomi:

8.8/10 door 96 klanten

Master of Business Administration (MBA) General Management

 • Complete masteropleiding (90 studiepunten)
 • Internationaal erkende Master's degree.
 • Begeleiding door onze vakdocenten.
 • Contact met medestudenten.

ALGEMEEN

Managers die het totale proces van een organisatie kunnen overzien zijn van essentieel belang in het hedendaagse bedrijfsleven. Een verantwoordelijke leidinggevende die zowel op operationeel, zakelijk als strategisch niveau inspeelt op de bedrijfskundige veranderingen is van onschatbare waarde. Iedere organisatie zoekt naar optimalisatie van de organisatorische uitvoering van een bedrijf, om zo effectief en efficiënt mogelijk te functioneren.
Met de opleiding MBA General Management maken we van u een betere manager. U bent na de opleiding in staat om oplossingsgericht te adviseren bij cruciale beslissingen omtrent bedrijfsresultaten en kunt gemaakte beleidskeuzes omzetten in effectieve organisatiestructuren.

Middels kennis en vaardigheden die u verwerft op organisatorisch en managementniveau kunt u zakenstrategieën en marketingstrategieën ontwerpen en uitvoeren, waarmee u resultaatgericht in kan spelen op de globalisatie, technologische veranderingen en concurrentie in de markt. Daarbij raakt u uw personeel niet uit het oog en doet u er alles aan om de belangen van personen te behartigen. Deze opleiding past perfect binnen de praktijk van managers in het bedrijfsleven. Bij de Masteropleiding General Management staan onderzoek en praktische toepassingen centraal.Wij stomen u klaar tot zelfstandig manager die kennis heeft van duurzaam management en concurrentievoordelen benut. Vanuit een strategische invalshoek heeft u zowel oog voor winstgevendheid en overleving, alsook voor morele en esthetische overwegingen ten aanzien van stakeholders.

Door de MBA-Masteropleiding General Management doet u verdiepende kennis op van een groot aantal afzonderlijke managementgebieden en kunt u de geleerde inzichten uitstekend toepassen in de praktijk. De onderwerpen die behandeld worden zijn gebaseerd op het meest actuele onderzoek, waarin het kritisch en analytisch denken van de student voortdurend wordt uitgebreid. Na het volgen van deze opleiding kunt u reflectief omgaan met de verbetering van de organisatorische uitvoering van een bedrijf en draait u uw hand niet om voor de diverse marketingaspecten. U bent een uitstekende toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven!

Voor wie is de opleiding bedoeld?

 • Personen die op academisch niveau een krachtige bedrijfskundige managementbasis willen ontwikkelen.
 • Personen die een managementrol ambiëren en diepgaande kennis over het bedrijfsleven willen vergaren.

PROGRAMMA

De Masteropleiding General Management bestaat uit:

 • een theoretisch deel (acht theoretische kernmodules)
 • een afstudeerdeel (bestaande uit twee extra modules en een afrondende scriptie)


Net als in de werkelijkheid staan de verschillende vakgebieden niet los van elkaar, maar is er een duidelijke relatie tussen de afzonderlijke vakgebieden. Iedere module wordt beoordeeld door middel van een toetscase uit de praktijk. Waargebeurde situaties bij bestaande internationale organisaties illustreren de uitdagingen waarmee u als ambitieus manager te maken krijgt. In deze toetscase komen theorie en praktijk samen. U ervaart hoe goed management ondersteuning biedt aan organisatorische besluitvormingsprocessen en de uitvoering daarvan.

Theoretisch Deel (20 maanden/8 modules)

Human Resource Management

 • de basisbegrippen van strategisch Human Resource Management te begrijpen;
 • technieken toe te passen om personeel te belonen, ontwikkelen en motiveren;
 • technieken toe te passen die de gedragingen van werknemers evalueren.
7,5 EC

Business Economics
Na het volgen van deze module bent u in staat om:

 • de principes van de moderne internationale business te doorgronden;
 • de (globale) macro-omgeving en de specifieke industriële omgeving te begrijpen.
7,5 EC

Marketing Management
Na het volgen van deze module bent u in staat om:

 • de sleutelconcepten en kaders in marketing toe te passen;
 • marketingstrategieën kritisch te beoordelen en verbeteringen daarop te implementeren;
 • de communicatie over een nieuwe marketingstrategie af te stemmen op verschillende doelgroepen.
7,5 EC

Research Methods
Na het volgen van deze module bent u in staat om:

 • een relevante doelstelling met bijbehorende gerichte onderzoeksvragen te formuleren;
 • de verschillende stadia in een marktonderzoek te onderscheiden;
 • het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek toe te passen.
7,5 EC

Operations Management
Na het volgen van deze module bent u in staat om:

 • voor operationele problemen oplossingen te ontwikkelen en te implementeren in de organisatie;
 • vanuit operationeel niveau een vertaling te maken naar strategische keuzes die de bedrijfsprocessen ten goede komen;
 • operationele processen te evalueren en onderdeel te laten vormen van het kwaliteitsmanagementsysteem
7,5 EC

Strategic Management
Na het volgen van deze module bent u in staat om:

 • de kerncompetenties die nodig zijn om succes te hebben, te herkennen en te begrijpen;
 • strategieën te ontwikkelen die het mogelijk maken om te concurreren in de hedendaagse, constant veranderende omgeving.
7,5 EC

Business Ethics
Na het volgen van deze module bent u in staat om:

 • de vraagstukken die samenhangen met 'bedrijfsethiek' en 'sociale verantwoordelijkheid' te begrijpen;
 • de rol van leidinggevenden met betrekking tot ethiek te doorgronden en te analyseren;
 • op een strategische wijze de verschillende relaties met stakeholders in te zetten.
7,5 EC

Accounting & Finance
Na het volgen van deze module bent u in staat om:

 • de management accountingtechnieken en technieken toe te passen;
 • de financiële beschrijving van een bedrijf te analyseren.
7,5 EC
 Totaal theoretisch 60 EC

 

 

Afstudeerdeel (4 maanden; + afstudeerscriptie)

Afstudeerscriptie
Aan het einde van de scriptie bent u in staat bent om:

 • een relevant en benaderbaar onderzoeksthema te selecteren;
  een onderzoeksthema vanuit een academische invalshoek methodologisch te benaderen;
 • een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan een praktisch werkveld;
 • relevante literatuur en wetenschappelijke publicaties te selecteren ter onderbouwing van uw onderzoek.
30 EC
 Totaal afstudeerdeel 30 EC 
   
 Totaal MBA General Management 90 EC 


Studieonderdelen
In de Masteropleiding komen de volgende modules aan bod:
 • Human Resource Management
  Getalenteerde werknemers zijn de kern van een goed functionerend bedrijf. Het is dan ook belangrijk dat het personeel gemotiveerd en gestuurd wordt. En dit is waar u op de voorgrond treedt! U bent doelbewust, strategisch en bezit mensenkennis. Met uw innovatieve persoonlijkheid speelt u een actieve rol in het maken van beslissingen omtrent mens, arbeid en organisatie.
 • Business Economics
  Als ambitieuze (toekomstig) manager heeft u interesse in het toekomstbeeld van de economie. U heeft een duidelijk doel voor ogen, waarvoor inzicht in de meest actuele economische en technologische veranderingen noodzakelijk is. Deze module sluit aan op het hedendaagse economische debat en is daardoor zeer actueel en relevant.
 • Marketing Management
  Succesvol marketingbeleid vraagt om aanpassingsvermogen. Een goede marketingmanager mag de ontwikkelingen op het gebied van technologie, globalisering, nieuwe concurrenten of wetgeving in de markt nooit uit het oog verliezen. Zo hebben de komst van internet, mobiele communicatie en social media het vakgebied van marketing sterk beïnvloed en vragen om geschikt anticipatievermogen.
 • Research Methods
  In het huidige zakelijke klimaat is (markt)onderzoek een levensnoodzaak voor management en bedrijven om nieuwe uitdagende strategieën uit te stippelen. Door middel van marktonderzoek zijn bedrijven in staat om gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om succesvol te zijn. Het helpt het management bijvoorbeeld op de hoogte te blijven van de huidige en toekomstige trends. Als ondernemende manager kijkt u vooruit en past u zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek toe.
 • Business Ethics
  In de afgelopen jaren is de bedrijfsethiek veranderd, onder andere door het groeiende bewustzijn van de milieuproblematiek. Maatschappijen worden steeds veeleisender en organisaties meer flexibel en open. Bedrijven moeten hier optimaal op inspelen. U als verantwoordelijk persoon bent hier uiteraard graag van op de hoogte en in deze module vergaart u kennis over de ethiek binnen een organisatie.
 • Operations Management
  Als slimme en adequate operations manager zoekt u voortdurend naar verbetering van de dagelijkse uitvoering en besturing van uw bedrijf. U heeft inzicht in logistieke processen binnen organisaties en werkt samen met leveranciers. Door strategische keuzes gaat u voor optimale kwaliteit, continuïteit en winst. U doet er alles aan om organisatiestructuren effectief en efficiënt in te zetten!
 • Strategic Management
  Organisaties hebben slimme strategieën nodig om te ontwikkelen. Als strategisch manager heeft u hier invloed op. Om een zakenstrategie te ontwerpen, moet u onder andere rekening houden met globalisatie, hoge eisen van de klant en de voortdurende crisissen. U bent de spil achter het bedrijf en weet wat er nodig is om succesvol te zijn.
 • Accounting and Finance
  Als manager maakt u belangrijke organisatorische beslissingen. Verschillende management accountingsystemen en technieken zijn dan nodig om er zeker van te zijn dat een strategie goed wordt uitgevoerd. U dient hiervoor kennis van boekhoudsystemen te bezitten. U houdt zich bezig met de financiële beschrijving van een bedrijf en u begrijpt termen als obligaties, aandelen en derivaten.


Afstuderen
Na afronding van het theoretische deel van de masteropleiding werkt u vervolgens verder aan de afstudeerfase. De afstudeerfase bestaat uit 2 extra theoriemodules Projectmanagement en Business Statistics, die u gaan helpen bij het integreren van de verworven kennis en het samenstellen van uw afstudeerscriptie.

 • Afstudeerscriptie
  Kandidaten voor het MBA General Management master diploma  worden gevraagd een onderzoeksrapport of scriptie in te dienen als sleutelbijdrage voor het diploma. Uw scriptie is gericht op een onderwerp dat u zelf aandraagt. Wij leggen u geen beperking op omtrent de keuze van het onderwerp zolang het gaat over een vraagstuk uit de praktijk.
  U kunt een organisatie kiezen waarmee u bekend bent of een onderzoek instellen dat volledig op theorie is gebaseerd. In dit laatste geval geldt wel de voorwaarde dat dit leidt tot praktische conclusies (bijv. hoe theorie, concepten of kaders de waarde van het functioneren verbeteren). Het doel van de afstudeerscriptie moet zijn, dat het een belangrijke bijdrage levert voor een vraagstuk over duurzaamheid, ethiek en moraal, waarmee u bewijst dat u in staat bent te reflecteren met betrekking tot de zorgen en verwachtingen van stakeholders. Uit de gemaakte scriptie moet blijken dat u in staat bent geweest op zelfstandige en kritische wijze, een gedegen afstudeeropdracht af te leveren. De kwaliteit van de afstudeeropdracht moet, wat betreft de inhoud en de behandeling, van universitair niveau zijn.

OFFICIEEL ERKEND DIPLOMA

Internationaal erkend Master's Degree
   
 Deze masteropleiding bieden wij aan  onder auspiciën van en in samenwerking met IPE Management School Paris. IPE Managementschool maakt deel uit van het Franse systeem van Hoger Onderwijs en is onderdeel van de zogenaamde Grandes Écoles. In Frankrijk zijn de Grandes Écoles de aangewezen instellingen die zorgdragen voor het beroepsgerichte Hoger Onderwijs (applied science). 
De complete opleiding MBA General Management is erkend door de Franse overheidscommissie CNCP op niveau 1 (master niveau) en is erkend in Europa conform het Bologna akkoord. Wij leiden op voor een internationaal erkend MBA Master's Degree. Na positieve afronding van de complete opleiding (90EC) ontvangt u het IPE Master Diploma.

Afronding theorie
Iedere module uit de Masteropleiding MBA General Management wordt afgesloten met een toetscase. Na positieve afronding ontvangt u een NHA certificaat voor de betreffende module.

Afstuderen
Kandidaten voor het MBA General Management masterdiploma worden gevraagd een onderzoeksrapport of scriptie in te dienen als sleutelbijdrage voor het diploma. Uw scriptie is gericht op een onderwerp dat u zelf aandraagt. Wij leggen u geen beperking op omtrent de keuze van het onderwerp zolang het gaat over een vraagstuk uit de praktijk. U kunt een organisatie kiezen waarmee u bekend bent of een onderzoek instellen dat volledig op theorie is gebaseerd. In dit laatste geval geldt wel de voorwaarde dat dit leidt tot praktische conclusies (bijv. hoe theorie, concepten of kaders de waarde van het functioneren verbeteren). Het doel van de afstudeerscriptie moet zijn, dat het een belangrijke bijdrage levert voor een vraagstuk over duurzaamheid, ethiek en moraal, waarmee u bewijst dat u in staat bent te reflecteren met betrekking tot de zorgen en verwachtingen van stakeholders.

ZO STUDEERT U

Persoonlijke begeleiding via internet
Dankzij de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent staat u er nooit alleen voor en boekt u de beste resultaten. U stuurt uw huiswerkopgaven, voorzien van eventuele vragen, via internet naar uw vakdocent. Deze kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. De docent is uw steun en toeverlaat die u graag begeleidt. U mag tot 5 jaar lang gebruik maken van deze studiebegeleiding. Deze service is uniek in België!

Studieleiding
De studieleiding wordt uitgevoerd door de hoofddocent in samenwerking met vakdocenten. De hoofddocent heeft de supervisie over uw opleiding en meerdere vakdocenten aan. Deze vakdocenten zijn de specialisten binnen een vakgebied dat per module aan u wordt gedoceerd. Dankzij deze aanpak bent u verzekerd van een praktijkgerichte en kwalitatieve ondersteuning tijdens uw studie.

Hoofddocent: Dhr. M. Corneillie

Vakdocenten:
Human Resource Management (HRM) Q. Truang PhD.
Business Economics: P. Yang MBA
Marketing Management: E. Wilkin PhD.
Research Methods: E. Wilkin PhD.
Operations Management: M. Masson PhD.
Strategic Management: Q. Truang PhD.
Business Ethics: J. Remme PhD.
Accounting and Finance: H. Levink MBA

Direct contact met studiegenoten
Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. U kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

STUDIEDUUR

Deze opleiding kunt u in 2 tot maximaal 3 jaar afronden met het officiële Master diploma.

Studeren bij de NHA betekent veel vrijheid, uitstekende service en een ontspannen opleiding door de goede, persoonlijke begeleiding en het praktijgerichte lesmateriaal.

U kunt op elk moment starten
Het hele jaar door, op elk gewenst moment kunt u bij ons met uw opleiding beginnen. U hoeft dus niet te wachten tot de start van een nieuw schooljaar. Dankzij deze flexibele instroom verliest u geen tijd en kunt u direct van start.

Leerboeken
Het lesgeld is compleet inclusief de benodigde literatuur, lesstof, toegang tot het NHA studentenplaza en studiebegeleiding.

Geen stage
De masteropleiding MBA General Management kent geen stage.
Gedurende iedere module worden uw kennis, inzicht en vaardigheden getoetst door middel van opdrachten die u via de digitale leeromgeving inzendt. Daarmee kan deze opleiding ook zonder relevante stageplek uitstekend worden doorlopen.

De voordeligste opleider van België!
De opleidingen van NHA zijn gegarandeerd de voordeligste van België. Bij elke opleiding zijn de studiekosten bij het lesgeld inbegrepen. U hoeft dus geen boeken meer aan te schaffen en geen collegegeld meer te betalen. Vergelijk gerust het lesgeld met dat van andere opleidingsinstituten, dan ziet u dat u bij NHA elk jaar veel geld bespaart.

De Vlaamse overheid betaalt 30% of 40% van het lesgeld, als uw werkgever voor u betaalt.
Aangezien NHA een erkende opleider is, vergoedt de overheid middels de kmo-portefeuille soms 30% tot 40% van het lesgeld aan uw werkgever (afhankelijk van de grootte van de onderneming).

Vragen?
Bel ons: 03/2575191 of stuur ons een e-mail.

VOOROPLEIDING

Een relevante werkplek waarbij u bedrijfsmatige problemen kunt oplossen is voor toelating tot de complete Master of Business Administration (MBA) General Management vereist.

Voldoet u niet aan deze vooropleidingseis?
Voor de MBA-modules en de Pré-Master MBA geldt geen vooropleidingseis.

Heeft u een MBA-module of een Pré-Master MBA gevolgd en succesvol afgerond dan beschikt u over voldoende vakkennis om de complete Master of Business Administration (MBA) General Management sneller te doorlopen.

VRIJSTELLINGEN

Door de vele vrijstellingsmogelijkheden kunt u de studie voordeliger en sneller doolopen. Wanneer u direct bij aanvang van uw studie vrijstelling aanvraagt en ontvangt voor een module, hoeft u hiervoor geen toetscase te maken. U ontvangt dan een korting van €35,- per studiepunt (EC). Vrijstellingsverzoeken worden beoordeeld door de examencommissie.

Hoe vraagt u vrijstellingen aan?

 • Optie 1:  U meldt zich aan voor de MBA Masteropleiding en geeft bij inschrijving aan, voor welke modules u vrijstelling wilt aanvragen. Stuur het inschrijfformulier, samen met gewaarmerkte kopiëen van diploma's en cijferlijsten naar NHA. De examencommissie zal uw vrijstellingsverzoek kosteloos beoordelen.
 • Optie 2: Wilt u voor aanvang van uw studie inzicht krijgen in uw mogelijke vrijstellingen, dan kan op  basis van verworven kennis, inzichten en vaardigheden vooraf een verzoek worden ingediend en ontvangt u over dit onderzoek een indicatie van de te verkrijgen vrijstellingen. Geef in een brief aan welke opleiding u mogelijk wilt gaan volgen en voor welke module(s) u vrijstelling wilt aanvragen. De kosten van deze procedure bedragen slechts € 150,-
 • Optie 3: Tijdens de opleiding kunnen eventueel nog verdere vrijstellingsverzoeken bij de examencommissie worden ingediend. 


U kunt uw vrijstellingsverzoek richten aan:

NHA, t.a.v. de examencommissie
Kasteelpleinstraat 8
2000 Antwerpen

LESGELD

cursus Studeren MET hulp (info) Studeren ZONDER hulp
Master of Business Administration (MBA) General Management €7064
of 24 x €294.40
n.v.t. n.v.t.

Studeren met hulp

De meeste cursisten kiezen voor studeren met hulp van hun vriendelijke, vakkundige leraar.
U kunt het huiswerk van de lessen opsturen naar uw persoonlijke leraar en er vragen bij stellen. Hij stuurt de lessen gecorrigeerd terug met goede raad en tips. Hij is uw steun en toeverlaat die voor u klaar staat. Samen met u zorgt hij ervoor dat uw studie een succes wordt. U heeft aan hem een echte studievriend die u graag een extra steuntje in de rug geeft.